Dofinansowane szkoleń z środków unijnych.


Inwestujesz w rozwój swoich pracowników? Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje jako właściciel firmy? Chcesz mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze?
Skorzystaj z dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników. 

Projekt obejmuje wszystkie terminy kursów.

Cena kursu - 2500 zł. brutto/osoba.

WIĘCEJ INFORMACJI:
                      tel. 32 227 70 77 tel. + 48 512 186 108
                      email:
kursydofinansowane@landers.pl

                      siedziba: Tychy, ul. Sienkiewicza 7  
Jak to działa, czyli Podmiotowy System Finansowania (PSF).


To model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych.  
Umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.
Usługi rozwojowe to m.in.:

  • szkolenia,
  • studia podyplomowe,
  • mentoring i coaching,
  • doradztwo,
  • e-learning.
Podmiotowy System Finansowania umożliwia samodzielny wybór usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby z Bazy Usług Rozwojowych.
Baza Usług Rozwojowych
To funkcjonująca pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl ,
ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców świadczonymi w różnych formach: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring i coaching.  
W bazie znajdują się usługi zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i komercyjne.
W Bazie publikowane są tylko wysokiej jakości usługi oferowane przez zweryfikowane (wiarygodne, doświadczone i kompetentne) firmy i instytucje. Baza administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Baza umożliwia:
  • wybór usługi spośród opublikowanych ofert.   
  • możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę” w ramach tzw. giełdy usług. Przedsiębiorcy, którzy nie znajdą w Bazie odpowiedniej usługi mogą ją zamówić za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń”.

Co zyskujesz?

  • indywidualne podejście - usługi „szyte na miarę”, dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb,
  • profesjonalizm - usługi wysokiej jakości świadczone przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje, dysponujące odpowiednimi certyfikatami i akredytacjami,
  • pewność - możliwość wyboru oferty na podstawie widocznych w BUR ocen podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz możliwość oceny wykonanej dla Ciebie usługi rozwojowej.
Kto może skorzystać ze wsparcia?

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych) oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych).  
Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?
Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów.
Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz spełnienia warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełno sprawnościami, czy z branż kluczowych dla rozwoju regionu).
Warunki dodatkowe szczegółowo precyzuje dokument „Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim”.
Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana na przedsiębiorcę będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej ustalanej przez Komitet Sterujący PSF.
Wartość wsparcia może być przez przedsiębiorcę dowolnie rozdysponowana na usługi rozwojowe (np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo).

przechwytywaniepng

Jak skorzystać ze wsparcia BUR?

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia (lista firm znajduje się na stronie Bazy Usług Rozwojowych) i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.
Krok po kroku - co należy zrobić, aby skorzystać z dofinansowania:
1. Zgłosić się do wybranego przez Państwa operatora i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się na        stronie Bazy Usług Rozwojowych, oraz zarejestrować Firmę w BUR.
2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku należy podpisać umowę wsparcia z operatorem.
3. Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie szkolenia w danym czasie – nadaje ID wsparcia            przedsiębiorcy.
4. Przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednie szkolenie na stronie BUR.
5. Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi.
6. Przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi – tworzony jest zapis na koncie przedpłaconym.
7. Usługa rozwojowa jest realizowana.
8. Przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca wypełniają ankietę.
9. Firma świadcząca szkolenie wystawia fakturę.
10. Przedsiębiorca przekazuje operatorowi fakturę za usługę.
11. Operator weryfikuje czy dane z faktury są zgodne z zapisami z BUR.
12. Operator płaci netto/brutto kwoty faktury.

Ważne! Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu.

 W ramach BUR zapraszamy na następujące szkolenia: Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

NIEZBĘDNE KROKI ABY POZYSKAĆ WSPARCIE:

Załóż profil swojej Firmy oraz Pracowników skierowanych na szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.
Podpisz z operatorem ( np. z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach) umowę o refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej oraz dokonaj wpłaty wkładu własnego u Operatora.
Zapisz się na wybraną Usługę poprzez BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH.
Po zakończeniu usługi, oceń ją i złóż wniosek o rozliczenie usługi rozwojowej. Operator dokona zapłaty za Fakturę wystawioną za Twoje szkolenie.

więcej informacji na stronie Operatora:
http://www.szkolenia.wst.pl/